Logo JIDXC
deejay manic
Jihlavský DX & HiFi Club
         
 

Uzávěrka / Updated: 15.1.2004 (15 JAN 2004)

RDS logo

RDS - Typy doplňkových informací


PI - Identifikace programu (Program Identification)
  Tato informace je složena z kódu umožňujícího přijímači rozlišovat mezi zeměmi a oblastmi, v nichž je daný program vysílán, a identifikovat samotný program. Kód není určen pro přímé zobrazování a je přiřazen ke každému jednotlivému programu, aby mohl být odlišen od všech ostatních programů. Důležitou aplikací této informace má být, aby přijímač automaticky vyhledal alternativní kmitočet v případě špatného příjmu programu, na nějž je přijímač naladěn; kritérium pro přechod na nový kmitočet je přítomnost lepšího signálu majícího tentýž kód identifikace programu.

PS - Název programu (Program Service name)
  PS je text, obsahující nejvýše osm alfanumerických znaků, který je zobrazován přijímači RDS tak, aby informoval posluchače, který program se přijímá ze stanice, na níž je přijímač naladěn. Provozovatel může použít jakékoli označení až do délky 8 znaků. Název programu není určen pro použití při automatickém vyhledávacím prolaďování.

PTY - Typ programu (Program Type)
  Jde o identifikační číslo vysílané spolu s příslušným programem, které je určeno k tomu, aby specifikovalo program v rozmezí 31 možností. Tento kód lze také užít pro vyhledávací ladění. Tento kód navíc umožní, aby přijímače a záznamová zařízení, které jsou k tomu přizpůsobeny, reagovaly pouze na programové položky žádaného druhu. Poslední číslo, tj. 31, je vyhrazeno pro identifikaci výstrahy, což je určeno pro zapnutí audiosignálu po dobu, kdy přijímač pracuje v pohotovostním režimu. Kódy PTY jsou zde.

TP - Identifikace dopravního hlášení (Traffic - Program identification)
  Tento signál má povahu zapnuto/vypnuto a indikuje na přijímači pomocí zvláštního světelného nebo podobného návěstí, že se jedná o program, na němž se obvykle vyskytují hlášení pro motoristy. Tento signál může být vzat v úvahu při automatickém vyhledávacím prolaďování.

AF - Seznam alternativních kmitočtů (Alternative Freguencies)
  Seznam (seznamy) alternativních kmitočtů dává informaci o různých vysílačích, přenášejících tentýž program v téže oblasti příjmu nebo v sousedících oblastech, a umožňuje přijímačům vybaveným pamětí zaznamenat tento seznam (seznamy) a tím zmenšit čas potřebný k přepnutí na jiný vysílač. Lze užít jednu ze dvou metod: A, nebo B.

TA - Identifikace dopravního hlášení (Traffic - Announcement identification)
  Tento signál má povahu zapnuto/vypnuto a indikuje, zda se vysílá hlášení pro motoristy. Tento signál může přijímač využít, aby:
  a)   automaticky přepnul z libovolného audio-módu na dopravní hlášení;
  b)   automaticky zapnul dopravní hlášení, je-li v pohotovostním režimu a je-li současně potlačen audiosignál;
  c)   přepnul z programu, který nepřenáší žádné dopravní informace, na program, který je přenáší.

DI - Identifikace dekodéru (Decoder Identification)
  Jde o přepínací signál, jenž indikuje, který ze 16 možných provozních módů (nebo jejich kombinací) je vhodný pro použití ve spojení s vysílanými signály.

M/S - Přepínač hudba řeč (Music/Speech switch)
  Jde o dvoustavový signál, jenž poskytuje informaci, zda se vysílá hudba nebo řeč. Signál má přijímačům umožnit, aby byly vybaveny dvěma oddělenými regulacemi hlasitosti, jednou pro hudbu a druhou pro řeč, aby se posluchači umožnilo nastavit jejich poměr vyhovující jeho individuálním poslechovým návykům.

PIN - Číslo programové položky (Programme Item Number)
  Kód má přijímačům a záznamovým zařízením k tomu konstruovaným umožnit využití této nabídky a tím reagování na určité programové pložky, které uživatel předvolil. Používá se časového údaje podle programu, k němuž se připojí den v měsíci, aby se předešlo víceznačnosti.

RT - Radiotext (RadioText)
  Toto se vztahuje na přenos textů, přednostně určený pro nové domácí přijímače, které by byly vybaveny vhodným zobrazením. U vozidlových přijímačů, kde je zobrazení nežádoucí z bezpečnostních důvodů, mohou být radiotextová vysílání použita k ovládání syntezátoru řeči.

EON - Rozšířené informace o jiných sítích (Enhanced Other Networks)
  Tato nabídka se může použít k aktualizaci informací o jiných programech uložených v přijímači, než o programu naladěném. O každém takovém programu mohou být přenášeny informace týkající se alternativních kmitočtů, názvu programu, dopravního programu a navíc programového obsahu a programové položky. Vazba na odpovídající program existuje prostřednictvím příslušné identifikace programu. Informace o spojení, složená ze čtyř datových prvků, poskytuje prostředky, pomocí nichž může být několik programů bráno přijímačem jako jediný program během období, v němž se přenáší společný programový obsah.

TDC - Transparentní datový kanál (Transparent Data Channel)
  Stejně jako u aplikace popsané výše může být radiotext vysílán ve formě vhodné pro předvádění na televizním přijímači podobně jako je tomu u teletextu. Tyto kanály mohou být užívány k vysílání alfanumerickýchznaků nebo jiného textu včetně mozaikové grafiky, nebo pro přenos počítačových programů a podobných dat neurčených k zobrazování.

IH - Uživatelské aplikace (In-House applications)
  Jde o data, která se dekódují pouze uvnitř dané rozhlasové organizace. Některé příklady jsou identifikace původu vysílání, dálkového přepínání a pagingu zaměstnanců. O použití kódování může rozhodnout každá rozhlasová organizace samostatně.

CT - Přesný čas a datum (Clock-Time and date)
  Podle příslušných doporučení CCIR mají kódy přesného času a data užívat jednotného přesného času (UTC) a modifikovaného juliánského dne (MJD). Posluchač však nepoužije tuto informaci přímo, ale v přijímačovém zařízení se provede přepočet na místní čas a datum.

RP - Rádiový paging (Radio Paging)
  Nabídka RP je míněna jako poskytnutí rádiového pagingu s využitím existujícího VKV FM vysílání jako přenosového prostředku, čímž odpadá potřeba zvláštní vysílací sítě. Účastníci pagingové služby budou potřebovat zvláštní kapesní přijímač, v němž bude uložen účastníkův kód adresy. Jsou možné čtyři druhy zpráv, a to v zásadě:
  -  jednoduché volání (pískání) bez zprávy,
  -  zpráva o 10 nebo 18 číselných znacích, v mezinárodním pagingu omezená na 15 znaků,
  -  alfanumerická zpráva mající až 80 znaků
  -  zpráva o funkcích - v mezinárodním pagingu.

EWS - Systémy tísňových výstrah
  Nabídka EWS je určena k zabezpečení kódování tísňových zpráv, které nemohou z důvodu utajení být plně popsány. Tyto zprávy budou vysílány pouze v případech krajní tísně a budou vyhodnocovány zvláštními přijímači, které se automaticky přeladí na kanál přenášející příslušnou identifikaci.

TMC - Kanál dopravních zpráv
  Tato nabídka je určena k použití pro kódovaný přenos dopravních informací.

 

Copyright © 2000-2004 JIDXC
Připomínky a návrhy uvítám zde: e-mail Petr Kružík